Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỆ SINH ATTP TRONG TRƯỜNG MÀM NON NĂM HỌC 2018-2019