Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 05:23 14/09/2015  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

    PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG MN HƯƠNG LÂM


              Số: …/QĐ-MNHL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

     Hương Lâm, ngày 30  tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG LÂM

        Căn cứ vào điều lệ trường mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT;

        Căn cứ thông tư số 48/2012/TT-BGDĐT về chế độ việc làm đối với giáo viên mầm non;                                            

        Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ giáo dục của trường mầm non Hương Lâm trong năm học 2015-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1.Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên:

       - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Phòng GD&ĐT A Lưới, UBND xã Hương Lâm, UBND xã Hương Phong và pháp luật về quản lý tổ chức hoạt động của nhà trường;

        - Hiệu trưởng phân công cho Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc trong từng lĩnh vực theo quyết định này;

        - Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực được phân công. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do các đoàn thể  phụ trách  cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết;

            - Cán bộ GV, nhân viên phục tùng sự phân công của BGH và tổ chuyên môn, có quyền đề nghị giải  quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

        Điều 2. Phân công công tác cụ thể. ( Có bảng phân công kèm theo)

        Điều 3. Các bộ phận liên quan và các đồng chí có tên tại điều 2 thực hiện nhiêm túc quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                         

   - Như Điều 2

   - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký, đóng dấu)

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ KIM ANH

 

     

 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

( Kèm theo quyết định số:… …/QĐ-MNHLngày 30 tháng 8 năm 2015

của trường mầm non Hương Lâm)

 

A. BAN GIÁM HIỆU

I .HIỆU TRƯỞNG

 Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh - Hiệu trưởng: Phụ trách chung

- Chịu trách nhiệm trước Phòng  GD&ĐT huyện A Lưới, UBND xã Hương Lâm, UBND xã Hương Phong  và pháp luật về quản lý nhà nuớc và giáo dục trong nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, các kế hoạch phát triển của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; Tài chính; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Phụ trách công tác xã hội hóa giáo dục, các cuộc vận động, các phong trào do Bộ GD&ĐT phát động

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các Phó hiệu trưởng đã được phân công.

- Chủ trì các cuộc họp cơ quan, họp giao ban….

II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

          - Thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật  về các lĩnh vực công tác  được phân công; báo cáo hiệu trưởng trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ.

          - Làm việc tại điểm trường được phân công phụ trách các ngày thứ 3 đến thứ 5, làm việc tại cơ sở chính các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

1. Đ/c Lê Thị Thanh Hồng- Phó hiệu trưởng: Phụ trách khối nhà trẻ; quản lý cơ sở Ca Nôn

          - Giải quyết các công việc của trường khi đ/c Hiệu trưởng đi công tác.

- Lập kế hoạch chuyên môn, kế hoạch giáo dục khối nhà trẻ.

- Phụ trách quản lý công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, công tác bán trú, hồ sơ bán trú.

- Phụ trách công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phụ trách công tác tổ chức các ngày hội, ngày lễ của nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục mầm non.

- Quản lý và cập nhật phần mềm dinh dưỡng; phần mềm giáo án điện tử

- Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của GVNV.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đúng phân phối chương trình.

- Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của GVNV.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

2. Đ/c Lê Thị Hà – Phó hiệu trưởng: Phụ trách khối mẫu giáo; quản lý cơ sở Hương Phong, Cơ sở Làng Lập Nghiệp

- Lập kế hoạch chuyên môn, kế hoạch giáo dục khối mẫu giáo.

- Phụ trách công tác chiu sinh, Hồ sơ quản lý trẻ

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng.

- Quản lý, cập nhật website và cổng thông tin của trường.

- Phụ trách công tác quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Lao động, xây dựng cảnh quan môi trường; Trật tự an ninh, an toàn trong trường học.

- Phụ trách tổ chức các hội thi do trường tổ chức hoặc các hội thi trường tham gia.

 - Chỉ đạo và quản lý công tác hồ sơ và lưu trữ hồ sở toàn trường.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đúng phân phối chương trình.

- Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của GVNV.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn của giáo viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công.

B. GIÁO VIÊN

          - Làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

          - Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở trường.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.

-  Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1. Đ/c Phan Thị Thúy Hoa - Chủ tich công đoàn

 - Lập kế hoạch hoạt động của Công đoàn trình bí thư chi bộ duyệt, tổ chức thực hiện và báo cáo đúng quy định.

- Phối hợp với BGH nhà trường cùng thực hiện các hoạt động quản lý, phong trào thi đua.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

- Xây dựng biểu điểm thi đua của nhà trường theo từng đợt thi đua trong năm học. Báo cáo và sơ kết theo đúng quy định.

- Chăm lo đời sống và quyền lợi của thành viên công đoàn, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Triển khai và tham gia  đầy đủ các phong trào của công đoàn ngành

- Dạy  lớp 5 tuổi điểm trường Ka Nôn

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Đ/c Nguyễn Thị Hè- Bí thư chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo

- Lập kế hoạch hoạt động chi đoàn trình bí thư chi bộ duyệt.

- Triển khai và tham gia  đầy đủ các hoạt động đoàn các cấp.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Dạy lớp 5 tuổi điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Bé   - Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

- Dạy nhóm trẻ điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Đ/c Lê Thị Dưng – Trưởng ban thanh tra nhân dân

- Lập kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra 

 - Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường;

 -Xác minh những vụ việc xảy ra ở cơ quan;

 - Cung cấp thông tin, cử người tham gia khi được yêu cầu;

 - Tiếp nhận các kiến nghị và phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

 - Tham dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của BTTND;

 - Tham dự các cuộc họp của BCH CĐCS có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của BTTND.

 - Dạy lớp ghép 3+4 tuổi điểm trường làng Lập Nghiệp

 - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. Đ/c Trần Thị Hốt – Giáo viên

- Dạy lớp 5 tuổi điểm trường Ka Nôn.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6. Đ/c Trương Thị Kim Oanh - Giáo viên

-  Dạy lớp 5 tuổi điểm trường Hương Phong

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

7. Đ/c Dương Thị Triều - Giáo viên

- Dạy lớp ghép 3+4 tuổi điểm trường Ka Nôn.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

8. Đ/c Văn Thị Thu Hằng - Giáo viên

- Dạy lớp 3 tuổi điểm trường A So

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

9. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Loan - Giáo viên

- Dạy lớp 5 tuổi điểm trường Hương Phong

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

10. Đ/c Hồ Thị Chàm – Giáo viên

- Dạy nhóm trẻ điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

11. Đ/c Đoàn Thị Bích Thúy - Giáo viên

- Dạy lớp 4 tuổi điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

12. Đ/c Nguyễn Thị Thúy- Giáo viên

- Dạy lớp 4 tuổi điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

13. Đ/c Hồ Thị Xiếu - Giáo viên

- Dạy lớp 3 tuổi điểm trường A So

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

14. Đ/c Trần Thị Hoa Hồng - Giáo viên

- Dạy lớp 5 tuổi điểm trường A So

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

15. Đ/c Lê Thị Hướng – Giáo viên

- Dạy nhóm trẻ điểm trường Ka Nôn.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

16. Đ/c Nguyễn Thị Sách - Giáo viên

- Dạy nhóm trẻ điểm trường làng Lập Nghiệp.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

17. Đ/c Hồ Thị Lè- Giáo viên

- Dạy nhóm trẻ điểm trường Ka Nôn.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

18. Đ/c Nguyễn Thị Nga - Giáo viên

- Dạy nhóm trẻ điểm trường làng Lập Nghiệp.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

C. NHÂN VIÊN

-  Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.

- Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh- Kế toán

- Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách đúng quy định, quyết toán kịp thời.

- Báo cáo thu chi ngân sách theo quý với hội đồng trường.

- Báo cáo thu chi hàng tháng với hiệu trưởng vào ngày mùng 10.

- Thanh quyết toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kịp thời, đúng chế độ.

- Quản lý hồ sơ tài chính, hồ sơ công chức.

- Cập nhật phần mềm Pemis.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Đ/c Lê Thị Tuyết Mai – Nhân viên Ytế trường học - Thủ quỷ các khoản thu hộ phụ huynh.

- Xây dựng kế hoạch y tế học đường.

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức cân, đo, khám sức khỏe trẻ đúng định kỳ chấm biểu đồ tăng trưởng.

- Sơ cứu cho trẻ khi trẻ gặp tai nạn ở trường.

- Phụ trách tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Chịu trách nhiệm tập huấn cho giáo viên các chương trình phòng chống dịch và sơ cứu ban đầu.

- Kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường.

- Theo dõi khẩu phần ăn cho trẻ.

- Phụ trách bảo hiểm học sinh.

- Phụ trách thu chi các khoản thu hộ, lập và lưu hồ sơ thu chi các khoản thu hộ phụ huynh. Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo hàng tháng cho BGĐ , kế toán. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm quản lý quỹ tiền mặt.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Đ/c Hồ Thị Dự  – Nhân viên văn thư - Thủ quỷ mảng ngân sách nhà nước

- Trực văn phòng Trường, quản lý tài sản của văn phòng theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm trình và thông qua Ban Giám hiệu;

- Tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Trường theo quy định;

- Giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng con dấu của Trường an toàn, bảo mật, lưu trữ tài liệu đúng quy định;

 - Tiếp nhận công văn tài liệu đến và phát hành văn bản đi của Trường đúng thể thức quy định, phân, gửi văn bản đến đúng lãnh đạo và bộ phận có trách nhiệm xử lý giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời;

- Giúp Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ mọi thủ tục hành chính, có trách nhiệm phát hiện những sai sót về thể thức văn bản trước khi ban hành, đảm bảo đánh máy, in sao tài liệu kịp thời, chính xác, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng;

- Báo cáo kịp thời đến Hiệu trưởng những sự việc phát sinh đột xuất;

 - Quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng đúng quy định và tiết kiệm;

 - Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, ghi biên bản, dự thảo các thông báo kết luận của Ban Giám hiệu;

 - Vệ sinh và làm công tác lễ tân tại văn phòng, phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

- Tiếp đón, hướng dẫn khách đến quan hệ công tác đúng người, đúng việc và đúng nguyên tắc;

- Giúp Ban Giám hiệu giải quyết những công việc hành chính, sự vụ;

- Quản lý sổ sách, thu chi tài chính của Trường theo quy định.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

* Cấp dưỡng:

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế bếp ăn.

- Xây dựng thực đơn tuần, tháng phù hợp, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

- Nấu ăn cho trẻ và cô tại điểm trường được phân công.

- Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ.

- Phân chia thức ăn cho các lớp đúng số lượng.

- Công khai số lượng trẻ ăn và tiền đi chợ lên bảng công khai tài chính hàng ngày

- Chiu trách nhiệm chăm sóc vườn rau của bé.

4. Đ/c Hồ Thị Thủy  – Nhân viên cấp dưỡng

 - Nấu ăn tại điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

5. Đ/c A Thị Hợp  – Nhân viên cấp dưỡng

 - Nấu ăn tại điểm trường A So.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

6. Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thanh  – Nhân viên cấp dưỡng

 - Nấu ăn tại điểm trường Ka Nôn

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

7. Đ/c Trương Thị Mai Duyên  – Nhân viên cấp dưỡng

- Nấu ăn tại điểm trường Hương Phong.

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

8. Đ/c Trần Thị Mai Trang  – Nhân viên cấp dưỡng

- Nấu ăn tại điểm trường Làng Lập Nghiệp

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

* Bảo vệ:

          - Trực, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại điểm trường được phân công 24/24 giờ.

          - Trồng và chăm sóc cây xanh tại điểm trường được phân công.

9. Đ/c Hồ Xuân Du- Nhân viên bảo vệ

         - Bảo vệ điểm trường A So

         - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

10. Đ/c Hồ Văn Nghỉu- Nhân viên bảo vệ

         - Bảo vệ điểm trường Ka Nôn

         - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Số lượt xem : 15662

Các tin khác