Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 15:06 31/08/2017  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2017 CỦA PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI

UBND HUYỆN A LƯỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 57/TB-PGDĐT

 

A Lưới, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc hiến máu tình nguyện đợt 03 năm 2017

 
   

 

 

Kinh gửi: BGH các trường THCS Hương Lâm, TH Hương Lâm,    TH A Đớt, TH Đông Sơn, THCS A Roàng, TH A Roàng, MN A Roàng, MN A Đớt, MN Hương Lâm, MN Đông Sơn.

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HMTN ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện A Lưới và Kế hoạch hiến máu tình nguyện huyện A Lưới năm 2017.  Phòng GD&ĐT A Lưới phân bố chỉ tiêu các đơn vị trường học theo danh sách dưới đây.

Sau khi thực hiện hiến máu tình nguyện, đề nghị các trường lập danh sách gửi về Phòng GD&ĐT A Lưới  trước ngày 10  tháng 9 năm 2017 (Đ/c Đoàn Công Sơn – Chuyên viên) để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

1. Thời gian tổ chức: 1 buổi ngày 06 tháng 9 năm 2017. (Sáng thứ Tư, bắt đầu từ 07 giờ 00)

2. Địa điểm: Tại Trường THPT Hương Lâm.

 

TT

Đơn vị tham gia

Chỉ tiêu vận động

Ghi chú

1

Trường THCS A Roàng

02 người

 

2

Trường Tiểu học A Roàngg

02 người

 

3

Trường THCS Hương Lâm

02 người

 

4

Trường Tiểu học Hương Lâm

02 người

 

5

Trường Tiểu học A Đớt

02 người

 

6

Trường Tiểu học Đông Sơn

02 người

 

7

Trường Mầm non Đông Sơn

02 người

 

8

Trường Mầm non Hương Lâm

02 người

 

9

Trường Mầm non A Đớt

02 người

 

10

Trường Mầm non A Roàng

02 người

 

Tổng cộng

20 người

 

 

Nhận được thông báo này đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện. Đơn vị nào không nộp danh sách về Phòng GD&ĐT xem như không thực hiện./.

                                                                                      

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;                                                                      (Đã ký)

- Website Phòng;

- Lưu VT, CM.                                                               Trần Duy Nguyên

Số lượt xem : 160

Các tin khác