Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ » Công đoàn

Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG NHẬN CÁ NHÂN NỮ CBCCVCL ĐẠT DANH HIỆU GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ NĂM 2018

Trang 1/2
1 2